Data publikacji:
03.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: EuroVelo 11 – przedsięwzięcie II: odcinek Łukanowice – Wróblowice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-7/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (03.03.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (08.03.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie7_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzór gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - korekta treści ogłoszenia, zmiana terminow (03.03.2023 r.)
 • zamienne str. 22 i 39 swz - cz. opisowa (03.03.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (22.03.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (04.04.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.04.2023 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e61f69a-b9bc-11ed-9236-36fed59ea7dd
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie7.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy : 115/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 15.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: EuroVelo 11 – przedsięwzięcie II: odcinek Łukanowice – Wróblowice

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta