Data publikacji:
16.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-9/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.03.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.03.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie9_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1 swz - formularz wwer
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 1), zmiany swz, zmiana terminów (28.03.2023 r.)
 • zamienne str. 10, 14, 18 i 34 swz - cz. opisowa (28.03.2023 r.)
 • zamienny zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych (28.03.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana terminów (30.03.2023 r.)
 • zamienne str. 18 i 34 swz - cz. opisowa (30.03.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.04.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63c07c1b-c3d6-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie9.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert (korekta)
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 22.05.2023 r.
Numer umowy: 121/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: Jerzy Mętel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Mętel PHU MOST-BUD 34-222 Zawoja 100 – Lider Konsorcjum Stanisław Mętel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław 34-222 Zawoja 100 – Partner Konsorcjum.

Przedmiot umowy: Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

D. Sicińska