Data publikacji:
30.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-09-VII/2009
Wadium:
2 000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • wzor umowy
  • SIWZ
  • SST
  • Przedmiar robot
  • oferta
  • Wykaz robot
  • oswiadczenie Wykonawcy
  • Wykaz osob
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
NUMER UMOWY: 65/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 15 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Marian Pawlak Transport – Spedycja – Budownictwo „PAWTRANS” 33-336 Łabowa 81.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

A. Pomietło