Data publikacji:
11.05.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Obwodnica Podegrodzia
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 2 V/09
Wadium:
300.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp2/ZP2VObwodnica_Podegrodzia

 • siwz
 • zalaczniki do siwz
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • aneksy nr 3 4 5 do umowy 59.1
 • umowa nr 59.2 aneks nr 1
 • zamienne strony do wzoru umowy
 • odpowiedzi na pytania
 • przedmiar robot b kanalizacyjna PR
 • przedmiar robot b teletechniczna PR
 • przedmiar robot b hydrotechniczna PR
 • przedmiar robot b elektryczna PR
 • przedmiar robot b drogowa PR
 • przedmiar robo b drogowa-przepusty PR
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • Informacja o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy : 21.07 2009 r.
Numer umowy : 93/2009/ZDW

na: "Obwodnica Podegrodzia"


Strony umowy:

ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :
Konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz, MOTA-ENGIL Polska ul. Wadowicka 8W, 31-415 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

B. Sobula