Data publikacji:
05.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium komunikacyjnego budowy obejścia gminy Babice w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 781 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 2VI / 09
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zal 2 1 wycena
 • zal 2 oferta(1)
 • zal 4 wykaz uslug
 • zal 3 oswiadczenie
 • st
 • siwz
 • zal 5 wykaz osob
 • zal 6 wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • zal 2 1 wycena(1)
 • zalaczenie 2 1 wycena
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • uniewaznienie
A. Noceń