Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.12.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wymiana terminali płatniczych w mobilnych automatach biletowych systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-124/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
09.12.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
­https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7143462-e194-402a-b137-6b5bcb2ff3f1
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie124.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
Numer umowy: 413/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: UNICARD S.A. ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków


Przedmiot umowy: Wymiana terminali płatniczych w mobilnych automatach biletowych systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA)

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych