Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-29/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.11.2019r.
Umowa:
Umowa nr 31/RDWK/ 2019 z dn; 04.12.2019
Zamawiający ; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080 Zabierzów
Wykonawca: Wojciech Woch prowadzący działalnośc gospodarcza Pn; CYBERNET WMW Wojciech Woch Zabierzów ul.Krakowska 172
Przedmiot umowy :Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Oryginał umowy znajduje sie w siedzibie Zamawiającego adres j/w