Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-24/2020
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
21.10.2020
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr 22/2020/RDWK z dn: 26.10.2020.
Strony umowy: Zamawiający; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Wykonawca ; TM PROBUD E.Odrzywołek SJ Rynek 10a,32-065 Krzeszowice.
Przedmiot umowy : Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice.
Oryginał umowy znajduje się e siedzibie ZDW- RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080
Zabierzów.