Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.09.2018
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 odcinek Ciężkowice-Małastów, z podziałem na części: Część 1: DW 977 w m. Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do 2+550, Część 2: DW 977 w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do 2+800”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-1-10/18
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
4.10.2018, godz: 9:30
Rozstrzygnięcie postępowania: