Data publikacji:
19.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-10/19
Wadium:
Nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • siwz
 • zal nr 1 siwz opz
 • zal nr 2 siwz oferta
 • zal nr 2 1 siwz kosztorys ofertowy
 • zal nr 3 siwz oswiadczenie
 • zal nr 4 siwz oswiadczenie
 • zal nr 5 siwz wykaz robot
 • zal nr 6 siwz umowa wzor
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
04.10.2019r godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy 21.10.2019r
Numer umowy : 11/2019/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Luborzyca 3A 32-010 Luborzyca
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice


W. Kozerski