Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.10.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-7/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.10.2020
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 24/2020/RDWK z dn: 10.11.2020
Strony umowy: Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080 Zabierzów.
Wykonawca : Colas Polska Sp z o.o. ul.Noewa 49.62-070 Palędzie k/Poznania
Przedmiot umowy :„Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „
Oryginał umowy znajduje sie w siedzibie RDW Kraków.