Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-35/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
02.08.2021 r.o godz. 10:00.

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b69295fc-75b1-475d-8031-d8f335fb24aa (składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postępowanie35.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.08.2021 r.
Numer umowy: 206/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław


Przedmiot umowy: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych