Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 781 w m. Podolsze
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-43/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
10.08.2021 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/579f342c-6487-4c23-8a91-962f97da6409 (składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postępowanie43.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy 220/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 13.09.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY:Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 781 w m. Podolsze

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych