Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-54/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.09.2021 r. godzina: 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdac31c3-e9cf-4174-8d1e-61702e5c5d49
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie54.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 224/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 15.09.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 SKAWINA

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.