Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w pasie DW 953 w m. Kalwaria Zebrzydowska (w podziale na zadania)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-59/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
22.09.2021 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d384a7b0-3d47-4b1a-8530-16b904a1fcf7
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie59.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 12.10.2021 r.
Numer umowy: 244/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków oraz
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Wykonawca: EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
Przedmiot umowy: Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w pasie DW 953 w m. Kalwaria Zebrzydowska (w podziale na zadania).
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych