Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja chodnika przy DW 781 (ul. Batorego) w m. Andrychów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-71/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
18.10.2021 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/104f140e-a3b4-4046-9671-bf2b6ec5bb30
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie71.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 03.11.2021 r.
Numer umowy: 276/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: F.H.U. LACHBUD Łukasz Lachendro ul. Beskidzka 88, Sułkowice, 34-120 Andrychów (Lider), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów (Partner)
Przedmiot umowy: Modernizacja chodnika przy DW 781 (ul. Batorego) w m. Andrychów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych