Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.06.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-63/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
24.06.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/051de38c-0316-4e13-8e27-f2e7008b2252
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie63.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 1
umowa nr 228/2022/ZDW
data zawarcia: 12.07.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
ELDREAM Mariusz Podoba, ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina
przedmiot umowy:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Nowy Sącz, RDW Tarnów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
umowa nr 220/2022/ZDW
data zawarcia: 11.07.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
ELDREAM Mariusz Podoba, ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina
przedmiot umowy:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Myślenice, RDW Kraków, RDW Jakubowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych