Data publikacji:
06.06.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-63/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (15.06.2022 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie63_22.zip

 • swz - cz.opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 2)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (13.06.2022 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany swz, zmiana terminów (15.06.2022 r.)
 • zamienne str. 23, 26, 42 swz - cz. opisowa (15.06.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
24.06.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/051de38c-0316-4e13-8e27-f2e7008b2252
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie63.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 1
umowa nr 228/2022/ZDW
data zawarcia: 12.07.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
ELDREAM Mariusz Podoba, ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina
przedmiot umowy:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Nowy Sącz, RDW Tarnów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
umowa nr 220/2022/ZDW
data zawarcia: 11.07.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
ELDREAM Mariusz Podoba, ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina
przedmiot umowy:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Myślenice, RDW Kraków, RDW Jakubowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko