Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.07.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-70/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
12.07.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d92341fd-845b-46c6-9807-0612f463c7b0
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie70.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 02.08.2022r.
Numer umowy: 244/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: AUTO CLUB Sp. z o.o. ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań

Przedmiot umowy: Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części: Część nr 1

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


Część 2
Data zawarcia umowy: 02.08.2022r.
Numer umowy: 245/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: AUTO CLUB Sp. z o.o. ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań

Przedmiot umowy: Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części: Część nr 2

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych