Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.07.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 975 z DW 980 w m. Zakliczyn – opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-4/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
15.07.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afd127b0-422e-4533-8730-4076b0311c0c
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie4.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 242/2022/ZDW
data zawarcia: 27.07.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
przedmiot umowy:
Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 975 z DW 980 w m. Zakliczyn – opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych