Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.08.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m. Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-87/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
31.08.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
­https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a64a668e-3b87-416c-84ff-85b837ff66c1
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie87.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 28.09.2022 r.
Numer umowy: 294/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. J. Babińskiego 71B, 30-394 Kraków

Przedmiot umowy: Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m. Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych