Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-86/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100).
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.09.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30b46e47-cfd8-4dd9-84c6-999f469cb110
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie86.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.09.2022 r.
Numer umowy: 295/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: VICARO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Przedmiot umowy: Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych