Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo w ciągu DW 791 (ul. 29 Listopada) w m. Olkusz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-106/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.11.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e22fc107-c429-4502-9761-f69cadb01614
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie106.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 394/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo w ciągu DW 791 (ul. 29 Listopada) w m. Olkusz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MBD Projekt sp. z o.o. ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.