Data publikacji:
08.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-116/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamowieniu
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.11.2022 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wyceny
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi, zmiana swz, zmiana terminow (14.11.2022 r.)
 • zamienne str. 14 i 29 swz - cz. opisowa (14.11.2022 r.)
 • zamienny zal nr 1 swz - opz (14.11.2022 r.)
 • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz wyceny (14.11.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
18.11.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b023b91-cd8a-462b-8c32-79b0b562006a
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie116.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy : 363/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 25.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : INTERHANDLER sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

D. Sicińska