Data publikacji:
10.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sezonie zimowym 2022 / 2023
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-115/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie115_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. siwz - formularz wyceny
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz uslug
 • zal nr 7 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (16.11.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
18.11.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7836cefa-8b59-4dec-9619-0ffba9a1776c
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie115.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 431/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 22.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sezonie zimowym 2022 / 2023

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: VICARO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska