Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.10.2017
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice – Uście Solne.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-80/17
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.11.2017 godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 28.12.2017r.
Numer umowy: 250/2017/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul Drogowców 1, 39-200 Dębica

Przedmiot umowy :„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice – Uście Solne”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych