Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.12.2017
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów MOR przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-97/17
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.02.2018 r. godzina 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania: