Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.12.2017
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz - Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-98/17
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
08.02.2018 r. godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 29.03.2018r.
Numer umowy: 037/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm
Lider : AZI-BUD Sp. z o.o. ul Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin
Partner Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. ul Energetyczna 10,42-504 Będzin

Przedmiot umowy: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz - Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych