Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.01.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-4/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 12 100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.03.2018 r. godzina 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.05.2018r.
Numer umowy: 81/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum: EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków,
Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole
Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu
z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych