Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.01.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Szczawa – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Mszana Górna Część 2 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Górna – Lubomierz Część 3 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Lubomierz – Szczawa.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-2/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Część 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Część 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część 3 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.03.2018r. godzina 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: