Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.07.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-60/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.09.2018r. godz.09:30przetarg60.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 21.12.2018r.
Numer umowy: 242/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: EKKOM Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum-Pełnomocnik)
ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków, Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum) ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole
Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych