Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.08.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne z podziałem na części: Część 1 – Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne Część 2 – Szaflary, Harklowa
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-57/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Część 1: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Cześć 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.09.2018 r., godz. 09:30
przetarg57.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1:
Data zawarcia umowy: 24.10.2018 r.
Numer umowy: 176/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pan Łukasz Rapacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo - Produkcyjno - Handlowy z siedzibą ul. Bukowska 6, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne z podziałem na części: Część 1 – Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne

Część 2:
Data zawarcia umowy: 24.10.2018 r.
Numer umowy: 177/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pan Łukasz Rapacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo - Produkcyjno - Handlowy z siedzibą ul. Bukowska 6, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne z podziałem na części: Część 2 – Szaflary, Harklowa

Oryginały umów znajdują się w ZDW- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych