Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.10.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w Borusowej do km około 29+620 (odc. 040 około km 0 + 480) – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań: Zadanie 1 – Przebudowa / rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej od projektowanej przeprawy mostowej w Borusowej do włączenia do planowanej obwodnicy Hubenic i Kozłowa stanowiącej przedmiot Zadania 2 (odc. 020 ok. km 0+250), Zadanie 2 – Budowa obwodnicy Kozłowa i Hubenic w ramach nowego przebiegu DW 973 od miejsca zakończenia Zadania 1 do odc. 040 km około 0+480
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-89/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.12.2018 r. godz. 09:30przetarg89.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 21.01.2019 r.
Numer umowy: 8/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca:
Przedmiot umowy:
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji (w tym decyzji ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących zadań: Zadanie 1: Przebudowa / rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej od projektowanej przeprawy mostowej w Borusowej do włączenia do planowanej obwodnicy Hubenic i Kozłowa stanowiącej przedmiot Zadania 2 (odc. 020 ok. km 0+250),Zadanie 2: Budowa obwodnicy Kozłowa i Hubenic w ramach nowego przebiegu DW 973 od miejsca zakończenia Zadania 1 do odc. 040 km około 0+480.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych