Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.05.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-29/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.07.2019 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b4f56a6d-8e10-41dc-9445-4543a437d013
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg29.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 156/2019/ZDW
data zawarcia: 02.10.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
METROSTAV Polska S.A. ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała

przedmiot umowy:
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie.

Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych