Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.07.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-44/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.08.2019 r. o godz. 10:00.środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal/
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3be8f99b-404a-4774-86f7-9968f26f2332
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg44.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.11.2019r.
Numer umowy: 176/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16 a, 30-693 Kraków (Lider Konsorcjum), Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. ul. Bochenka 16 a, 30-693 Kraków (Partner Konsorcjum)
Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych