Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.08.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w podziale na zadania)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-51/19
Wadium:
składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.01.2020 r. godz. 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8c6be582-9549-4d02-b39a-7c64906bca29
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg51.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 51/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.04.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót
(w podziale na zadania)"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
wyznaczony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:
1) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2) Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

WYKONAWCA : STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Lipowa 5A, Wysoka 52-200 Wrocław

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.