Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.09.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – etap II (od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach) – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-70/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.11.2019 r. godzina 11:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3b9a1b0f-15f2-4b94-8fcf-ea49ee794d4a
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg70.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 16/2020/ZDW
data zawarcia: 18.02.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków
przedmiot umowy:
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – etap II (od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach) – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji.
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych