Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.10.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-73/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
- Część 1: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- Część 2: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysiące złotych 00/100)
- Część 3: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- Część 4: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.12.2019 r. godz. 11:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=16a36768-9fc6-4a27-bedb-9fd9afbaa130
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg73.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część nr 1
Data zawarcia umowy:
07.02.2020 r.
Numer umowy: 10/2020/ZDW
strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Stanisław Chryczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "ESBUD" Stanisław Chryczyk, os. Kapłony 232 a, 34-452 Ochotnica Dolna
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: Część 1 – Budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem – zaprojektuj i wybuduj
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 4
Data zawarcia umowy:
07.02.2020 r.
Numer umowy: 11/2020/ZDW
strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Walenty Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: Część 4 – Budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92+826,97 (km 140+150 rzeki Dunajec) projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych