Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.02.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-5/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.03.2020 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:
1) miniPortal/
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=a9ea6a44-2bfd-40c0-aa95-c57bcf0a0022
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg5.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.06.2020 r.
Numer umowy: 89/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ViaProjekt sp. z o.o. sp. k., ul. Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu - Wydział Zamówień Publicznych