Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.07.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Podolsze – opracowanie koncepcji programowej
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-45/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.08.2020 r. o godz. 10:00środki komunikacji elektronicznej:


1) miniPortal /
­https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=20e9258b-b91b-493b-bce7-2ab95c1d07c9
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg45.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: