Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.07.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w m. Nowy Targ
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-55/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
31.08.2020 r. o godz. 10:00.środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b89b8c3f-797f-4040-9f21-0108f099671a
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg55.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy: 200/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 28.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w m. Nowy Targ.

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: PROMOST-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych