Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-87/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.03.2021 r. o godz. 12:00.środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af94cf8-aac3-4e0a-906c-96ea0a3fcb83
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg87.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 108/2021/ZDW
data zawarcia: 25.05.2021 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MOSTY Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk
przedmiot umowy: Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych