Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez Dunajec pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem i Szczawnicą – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-85/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.02.2021 r. godz. 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38467087-91bd-4b89-b6bb-ee07f5a9d91b
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg85.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 33/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez Dunajec pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem i Szczawnicą – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PROMOST-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8A, 43-460 Wisła

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.