Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomicka – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-84/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.02.2021r. godz. 11:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7fd1d46c-eef9-489d-a519-325f7aacdff8
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg84.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)

Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych na najwyżej dwie spośród czterech części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego postępowania – pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych ofert częściowych w przypadku naruszenia tego zastrzeżenia (tj. złożenia ofert na więcej niż dwie części zamówienia).
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert jedynie na nie więcej niż dwie spośród czterech części zamówienia określonych w SIWZ – każdy Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do najwyżej dwóch (dowolnie wybranych) części zamówienia spośród czterech części określonych w SIWZ.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część nr 1
Numer umowy: 69/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.04.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomicka – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z podziałem na części: Część 1 – odcinek Kasinka Mała – Myślenice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 33-390 Kraków
WYKONAWCA: Justyna Polaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GEOART Geodezja
i Budownictwo ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec

Część nr 2
Numer umowy: 70/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.04.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomicka – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z podziałem na części: Część 2 – odcinek Myślenice – Gdów

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 33-390 Kraków
WYKONAWCA: Justyna Polaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GEOART Geodezja
i Budownictwo ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec

Część nr 3
Numer umowy: 71/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.04.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomicka – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z podziałem na części: Część 3 – odcinek Gdów – Stanisławice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 33-390 Kraków
WYKONAWCA: Sebastian Gwizdek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIWELETA Sebastian Gwizdek ul. Służba Polsce 4/4, 32-200 Miechów

Część nr 4
Numer umowy: 72/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.04.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomicka – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z podziałem na części: Część 4 – budowa dwóch kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 33-390 Kraków
WYKONAWCA: Weronika Słodkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz ul. Słoneczna 16, 62-035 RadzewoOryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych