Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-88/20
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.02.2021 r. o godz. 09:00.środki komunikacji elektronicznej:
1) miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5853c888-3061-4e08-96d7-d4f2b59cf34e
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:

przetarg88.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 18.05.2021 r.
Numer umowy: 107/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole


Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych