Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.04.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 52 (Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) z DW 953 w rejonie Skawiny
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-29/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
25.05.2022 r. godz. 11:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b192b310-950e-4015-ae7a-783fe60ea7ca
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie29.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 253/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 17.08.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 52 (Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) z DW 953 w rejonie Skawiny

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12 lok. 48, 80-174 Gdańsk

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych