Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.05.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania ul. Kmity z ul. Krakowska do skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w m. Balice) – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-46/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.07.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a96aece-326f-411d-b4d2-d4933baa4388
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie46.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 285/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.09.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania ul. Kmity z ul. Krakowska do skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w m. Balice) – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Pracowania Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków - Lider, ASECon Sp. z o. o. ul. A. Hercena 8/1, 50-453 Wrocław - Partner

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych