Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.07.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek I, pododcinek IB: Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów – przedsięwzięcie II
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-48/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.08.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e7bae65b-e6cc-490a-a672-94618ff26747
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie48.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 343/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek I, pododcinek IB: Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów – przedsięwzięcie II"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.