Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.07.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2022 – 2023 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-76/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 27 i 29
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
04.08.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15cf2a2d-e372-4a8e-bf44-3db725f9b6d7
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie76.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 263/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 24.08.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2022 – 2023 – z podziałem na części: Część nr 29 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 977, 980"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.