Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.08.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-74/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.09.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51b0538c-52a2-4e0f-94f4-1d9d1926f31c
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie74.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 2
umowa nr 333/2022/ZDW
data zawarcia: 27.10.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo
przedmiot umowy:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części: Część nr 2 – dojazd do kładki rowerowej nad doliną potoku Słona Woda od strony m. Borzęta
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych